Soubor ke stažení

RADONOVÝ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY

Od počátku 90. let 20. století do dnešních dnů bylo ve všech oblastech, kterých se radonová problematika dotýká, vynaloženo značné úsilí pro získání poznatků, které by mohly být využity pro snížení ozáření obyvatelstva. Významného pokroku bylo dosaženo v letech 2000-2009, kdy byly jednotlivé činnosti řízeny usnesením vlády České republiky č. 538.
V roce 2010 byl zahájen již druhý státem řízený program (usnesení vlády ČR č. 594 z roku 2009), podle něhož se bude postupovat až do roku 2019. Koordinátorem programu je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
 

 Užitečné výstupy Radonového programu ČR:
• Území ČR bylo pokryto mapami radonového indexu podloží v měřítku 1:50 000, které slouží pro cílené vyhledávání budov se zvýšenou koncentrací radonu. Mapa radonového indexu je na Obr. 1 a v podrobnějším měřítku pak na www.geology.cz. Detail pro Jáchymov přináší Obr. 2. Na mapce je vidět, že Jáchymov je vzhledem k horninovému podloží ve střední kategorii radonového indexu. Zvýšené ozáření je zde tedy důsledkem bývalé těžby stříbrných a uranových rud.
• Atomovým zákonem a vyhláškou o radiační ochraně byly zavedeny tzv. směrné a mezní hodnoty pro obsah radonu a úroveň gama záření ve vnitřním ovzduší staveb (Tab. 1). Směrné hodnoty neznamenají zdraví neškodnou mez, ale vyjadřují úroveň, kterou považuje společnost za přijatelnou. Při jejich překročení je rozumné realizovat jeden z typů ochrany. Při překročení mezních hodnot ve stávajících stavbách může stavební úřad podle Atomového zákona nařídit provedení nezbytných úprav, je-li to ve veřejném zájmu.
• Byla přijata vyhláška o státním příspěvku na realizaci protiradonových opatření ve stávajících objektech,v nichž průměrná koncentrace radonu ze všech obytných místností převyšuje 1 000 Bq/m³. O příspěvek může požádat každý vlastník nemovitosti, na kterou bylo vydáno stavební povolení do 28. 2. 1991.
• Na základě řady výzkumných úkolů byly vyvinuty a ověřeny nové a velmi účinné typy protiradonových opatření vhodné k ochraně nových i pro ozdravení stávajících staveb.
• Byly vydány normy ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“ a ČSN 73 0602 „Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů“ upravující postup návrhu a realizace protiradonových opatření.
• V příloze normy ČSN 73 0601 je zaveden radonový štítek budovy (Obr. 3), který slouží k přehlednému porovnání průměrné koncentrace radonu zjištěné v domě se směrnou hodnotou a zároveň informuje o zvýšení rizika vzniku rakoviny plic.
V současné době existují technicky jednoduchá a cenově velmi přijatelná řešení, která dokáží zajistit v nových i stávajících domech koncentrace radonu pod směrnou hodnotou 200 Bq/m³, kdy je riziko vzniku rakoviny plic od radonu na nízké úrovni. Jediným důvodem vysokých koncentrací radonu v domech je tedy to, že je tak vysoké tolerují jejich uživatelé. Patříte mezi ně i vy? Udělejte něco pro svoje zdraví a neberte radon na lehkou váhu.


Obr. 1 – Výskyt jednotlivých kategorií radonového indexu pozemku na území ČR (autor: Česká geologická služba, www.geology.cz).


Obr. 2 – Ukázka mapy radonového indexu pozemku v okolí Jáchymova v měřítku 1:50 000. Autor: Česká geologická služba (www.geology.cz).

Veličina Nové stavby Stávající stavby
Směrné hodnoty Směrné hodnoty Mezní hodnoty
Koncentrace (objemová aktivita) radonu 200 Bq/m³ 400 Bq/m³ 4000 Bq/m³
Příkon fotonového dávkového ekvivalentu 0,5 µSv/h 1 µSv/h 10 µSv/h

Tab. 1 – Směrné a mezní hodnoty pro koncentraci radonu a dávkový příkon záření gama v pobytových prostorech staveb.


Obr. 3 – Ukázka radonového štítku pro novou budovu doplněného o popis úrovně rizika pravděpodobnosti vzniku rakoviny plic od radonu.

DALŠÍ INFORMACE O RADONOVÉM PROGRAMU ZÍSKÁTE NA NTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH www.sujb.cz, www.suro.cz A V RADON BULLETINU.