Soubor ke stažení

OCHRANA NOVÝCH STAVEB PROTI RADONU ZAČÍNÁ JIŽ VE FÁZI PROJEKTU

Nové stavby lze účinně chránit proti radonu bez navýšení pořizovacích nákladů.

NA OCHRANU PROTI RADONU SE VYPLATÍ NEZAPOMENOUT!
• Včasným zapracováním protiradonové ochrany domu již ve fázi projektu předejdete komplikacím při výstavbě domu a ušetříte nemalé fi nanční prostředky. Dodatečná instalace protiradonových opatření do hotového domu totiž vyžaduje náklady v řádu desítek až stovek tisíc korun.
• Dům s vyšší koncentrací radonu má vždy nižší hodnotu a tudíž i prodejní cenu.
 

Při stavbě nového domu musí stavebník předložit stavebnímu úřadu protokol o stanovení radonového indexu stavebního pozemku (viz. Tabule 4). Tento index může být nízký, střední nebo vysoký (Tab. 1) podle toho, jaká koncentrace radonu v podloží a propustnost zemin byla na pozemku změřena. Klasifikaci provádí celá řada firem vlastnících povolení od SÚJB, jejichž seznam lze nalézt na stránkách www.sujb.cz. Ochrana domu se navrhuje podle ČSN 73 0601. Projektant na základě znalosti radonového indexu pozemku a informací o stavbě (osazení domu v terénu, přítomnost štěrkového podsypu, atd.), stanoví tzv. radonový index stavby, který rovněž nabývá hodnot nízký, střední a vysoký. Právě tento radonový index stavby pak rozhoduje o způsobu ochrany nové stavby proti radonu z podloží.

NÍZKÝ RADONOVÝ INDEX STAVBY

Dostatečnou ochranu domu zajišťuje běžná izolace proti vodě a vlhkosti nejčastěji v podobě asfaltových pásů nebo plastových fólií se svařenými spoji a utěsněnými prostupy.

STŘEDNÍ RADONOVÝ INDEX STAVBY

Dostatečnou ochranu domu tvoří protiradonová izolace, která musí být provedena spojitě v celé ploše stavby přiléhající k zemině. Je-li však dům podsklepen a ve sklepě nejsou obytné místnosti, může být nahrazena běžnou hydroizolací.
Na protiradonovou izolaci mohou být použity jen takové materiály (asfaltové pásy, plastové fólie), které dostatečně omezují množství jimi pronikajícího radonu (vlastnost popsaná tzv. součinitelem difúze radonu), a jejichž životnost odpovídá předpokládané životnosti stavby. Tloušťku izolace (počet vrstev) určí projektant výpočtem. Asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové izolace, neboť jsou náchylné k roztržení. Dále se z důvodu velmi špatné těsnosti spojů nesmí používat ani plastové profi lované (nopované) fólie.

VYSOKÝ RADONOVÝ INDEX STAVBY

Pro zajištění vyšší spolehlivosti se protiradonová izolace doplňuje buď o odvětrání podloží, nebo o odvětranou vzduchovou mezeru v podlaze.
Odvětrání podloží se realizuje nejčastěji pomocí perforovaného plastového potrubí vloženého do vrstvy štěrku pod podkladním betonem. Potrubí je napojeno na stoupačku ústící do vnějšího prostředí nad střechou domu a mimo dosah střešních oken. Pokud kontrolní měření ukáže, že koncentrace radonu v domě není dostatečně nízká, zvýší se účinnost systému osazením ventilátoru na konec stoupačky. Odvětrání pouze do obvodových stěn je nespolehlivé, a proto bylo v roce 2006 ČSN 73 0601 zakázáno. Typické schéma odvětrávacího systému je vykresleno na Obr. 1 a skladba podlahy je popsána na Obr. 2.
Vzduchová mezera v podlaze, která se nejčastěji zřizuje pod protiradonovou izolací (Obr. 3), může být vytvořena plastovými profi lovanými (nopovanými) fóliemi, plastovými tvarovkami, vlnitými cementovými deskami atd. Vzduch se z mezery odvádí pasivně nebo aktivně, nejlépe opět nad střechu objektu. I zde platí, že odvětrání jen do obvodových stěn je nepřípustné.
Pozor na podlahové topení! Zapnuté podlahové topení zvyšuje podtlak v domě, a tím i přísun radonu do domu. Je-li součástí podlahy na terénu podlahové topení, musí být protiradonová izolace vždy kombinována s odvětráním podloží nebo s odvětranou vzduchovou mezerou v podlaze.

OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI

Účinnost ochrany proti radonu se ještě před zahájením užívání domu doporučuje ověřit měřením koncentrace radonu v obytných místnostech.

Radonový index pozemku Koncentrace radonu v půdním vzduchu (Bq/m³)
Vysoký C ≥ 100 C ≥ 70 C ≥ 30
Střední 30 ≤ C < 100 20 ≤ C < 70 10 ≤ C < 30
Nízký C < 30 C < 20 C < 10
Plynopropustnost zemin Nízká Střední Vysoká

Tab. 1 – Radonový index stavebního pozemku.


Obr. 1 – Geometrie odvětrání podloží vhodná pro nové stavby. V soklech budovy nejsou žádné průduchy pro nasávání venkovního vzduchu. Prostupy protiradonovou izolací (foto) musí být těsné.


Obr. 2 – Skladba podlahy při odvětrání podloží.


Obr. 3 – Skladba podlahy se vzduchovou mezerou.