Soubor ke stažení

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STAVEB – DO OZDRAVENÍ OBJEKTU SE VYPLATÍ INVESTOVAT

Snížením koncentrace radonu v bytě z hodnot nad 1 000 Bq/m³ na hodnoty pod 400 Bq/m³ se výrazně sníží pravděpodobnost vzniku rakoviny plic u jeho obyvatel.

PROČ SE VYPLATÍ REALIZOVAT OZDRAVNÉ OPATŘENÍ?

• Na každých 100 Bq/m³, o které se podaří snížit koncentraci radonu v domě, klesne riziko vzniku rakoviny plic od radonu o 15 %.
• Většinu ozdravných opatření lze realizovat během jednoho týdne bez podstatnějšího zásahu do interiéru domu a bez obtěžování obyvatel domu.
• Snižování koncentrace radonu větráním je energeticky náročnější než provoz ozdravného opatření.
• V mnoha případech lze na realizaci ozdravných opatření získat státní příspěvek.
• Snížením koncentrace radonu v domě se zvýší cena nemovitosti.

JAK POSTUPOVAT, JE-LI KONCENTRACE RADONU V DOMĚ NIŽŠÍ NEŽ 600 Bq/m³

V tomto případě se volí opatření zaměřená na utěsnění významných vstupních cest radonu z podloží do interiéru, zejména trhlin a prostupů, zakrytí revizních a vodoměrných šachet, utěsnění schodiště a dveří do sklepa, zvýšení ventilace ve sklepě atd. K utěsnění lze použít trvale pružné tmely, u dveří či šachet pak těsnicí profily.

JAK POSTUPOVAT, JE-LI KONCENTRACE RADONU V DOMĚ VYŠŠÍ NEŽ 600 Bq/m³
Při vyšších koncentracích radonu je nutné odvětrat podloží. Pokud je technický stav podlah špatný (např. shnilé dřevěné podlahy, suché dlažby přímo na podloží, rozpadlé betony), kombinuje se odvětrání podloží s výměnou podlah.
Nucené odvětrání podloží je v současnosti nejúčinnější protiradonové opatření (Obr. 1). Jeho princip je jednoduchý –
z podloží pod domem se pomocí ventilátoru odsává půdní vzduch s radonem. Tím se pod domem vytvoří podtlak bránící vstupu radonu do domu a zároveň poklesne koncentrace radonu. K odsávání půdního vzduchu lze použít:
• Perforované potrubí, které se ukládá do vrstvy štěrku pod novou podlahou, přednostně po obvodu místností tak, aby byl největší podtlak dosažen pod místem napojení podlahy na stávající stěny (Obr. 2);
• Odsávací vrty, tedy perforované potrubí, které se zavrtává do původní zeminy pod stávající podlahy, aniž by došlo k jejich porušení. Zavrtávání je možné provádět ze sklepa (Obr. 3), z montážní jámy v jedné z místností (Obr. 4) nebo z exteriéru
(Obr. 5).
• Ventilátor se osazuje nejčastěji na konec stoupacího potrubí nad střechou domu nebo na vnější straně obvodové stěny či na vhodném místě zahrady. Četnost spínání ventilátoru a délka klidových a pracovních period se seřizuje podle konkrétních podmínek v domě.
 
KDY POUŽÍT NUCENOU VENTILACI VNITŘNÍHO VZDUCHU?

Centrální nucená mírně přetlaková ventilace vnitřního vzduchu s rekuperací tepla je považována za jedno z nejúčinnějších opatření v případě, že je zdrojem radonu stavební materiál, který nelze odstranit. Rekuperace tepla ušetří náklady na vytápění, protože při ní teplý vzduch odváděný z místnosti ohřívá vzduch do místnosti přiváděný.


Obr. 1 – Průměrné účinnosti různých protiradonových opatření ve stávajících stavbách.


Obr. 2 – Perforované potrubí vložené do štěrkové vrstvy pod novými podlahami.


Obr. 3 – Odsávací vrty pod podlahy nepodsklepených místností vedené z prostoru sklepa a odvětrané pomocí stoupacího potrubí.


Obr. 4 – Odsávací vrty instalované z výkopu uvnitř domu.


Obr. 5 – Vedení vrtů z výkopu vně domu a jejich napojení na sběrné horizontální potrubí zakončené ventilátorem osazeným nad terénem.