Soubor ke stažení

NOVÁ ŠANCE PRO JÁCHYMOV – JAK ZVÝŠIT ÚČINNOST NEFUNKČNÍCH OPATŘENÍ

Závěry řešených výzkumných prací ukázaly, že situace v Jáchymově je řešitelná poměrně jednoduchými a fi nančně nenáročnými zásahy, s jejichž pomocí lze stávající neúčinná opatření přeměnit na opatření plně funkční.

PROČ SE VYPLATÍ ZVÝŠIT ÚČINNOST NEFUNKČNÍHO OPATŘENÍ?

• V domě poklesne koncentrace radonu pod směrnou hodnotu 400 Bq/m³ a v důsledku toho se u obyvatel domu výrazně sníží pravděpodobnost vzniku rakoviny plic.
• Pořízení i provozování nového opatření vyjde podstatně levněji, než kdyby obyvatelé domu snižovali koncentraci radonu zvýšeným větráním. Zařízení spotřebovává jenom tolik energie jako obyčejná 40 W žárovka.
• Přeměnu stávajícího nefunkčního opatření lze většinou realizovat během jednoho týdne, a to bez jakéhokoliv stavebního zásahu uvnitř domu (obyvatelé se nemusí stěhovat a ani nijak omezovat ve svých domácích činnostech). Delší čas k ozdravení je nutný pouze u objektů se zvýšenou úrovní gama záření.

ZAČÍT SE MUSÍ MĚŘENÍM

Před zahájením jakýchkoliv prací je nejprve nutné znovu přeměřit koncentraci radonu v jednotlivých místnostech, neboť se může velmi lišit od hodnot z dostupných protokolů o měření v objektu. Důležité je identifikovat zdroj radonu (podloží, stavební materiál, voda). Zapomenout se nesmí ani na kontrolu úrovně záření gama ze stavebních materiálů, aby mohly být do návrhu nápravných opatření začleněny i zásahy pro jeho snížení.

JAK PŘEMĚNIT STÁVAJÍCÍ PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ VE FUNKČNÍ?

Účinnost stávajících protiradonových opatření založených na pasivním odvětrání podloží nebo podlahových vzduchových mezer lze zvýšit přeměnou přirozeného odvětrání na aktivní odvětrání pomocí ventilátoru. Je tak možné učinit bez jakéhokoliv zásahu do stávajících podlah a většinou i bez jakéhokoliv stavebního zásahu uvnitř domu. Ventilátor se přednostně osazuje na stávající stoupací potrubí, a to buď nad střechu domu (Obr. 1), nebo v prostoru půdy. Není-li tato varianta možná, připojí se větrací systém podloží (Obr. 2) nebo vzduchová mezera v podlaze (Obr. 3, 4) k ventilátoru osazenému vně domu. Průduchy v obvodových stěnách přivádějící vzduch do podloží nebo do vzduchových mezer se zaslepí, aby se zabránilo ochlazování podlah v zimním období v důsledku nasávání studeného venkovního vzduchu pod podlahy.

JAK POSTUPOVAT, JE-LI ZDROJEM RADONU A GAMA ZÁŘENÍ STAVEBNÍ MATERIÁL?

Úroveň záření gama i přísun radonu ze stavebního materiálu se nejúčinněji sníží odstraněním radioaktivního materiálu (např. omítek, štuků, násypů podlah, kamenných prvků atd.). Zůstane-li i po tomto zásahu úroveň gama záření zvýšená, je pravděpodobně radioaktivní i zdící malta ve spárách zdiva. Není-li možné takovou část zdiva odstranit, lze dalšího zlepšení dosáhnout aplikací barytové omítky nebo přizdívek z plných cihel nebo betonu o co největší objemové hmotnosti. Je nutné počítat s tím, že tloušťka zdiva i přizdívek je značná, a proto musí být ověřena nosnost podlah. Chceme-li například snížit úroveň gama záření na polovinu, měla by být barytová omítka provedena v tloušťce cca 60 mm, beton v tl. 80 mm a cihla plná v tl. cca 100 mm.


Obr. 1 – Přeměna přirozeného odvětrání podloží na aktivní osazením ventilátoru nebo ventilační turbíny poháněné větrem (fotografie) na konec stoupačky.


Obr. 2 – Přeměna přirozeného odvětrání podloží na aktivní napojením stávajících průduchů na jedné straně domu k ventilátoru osazenému na zahradě.


Obr. 3 – Napojení stávající vzduchové mezery v podlaze prostřednictvím sběrného potrubí uloženého pod terén k ventilátoru umístěnému vně domu.


Obr. 4 – Alternativy osazení ventilátorů, které aktivují stávající přirozené odvětrávací systémy.


Obr. 5 – Účinek aktivace odvětrání stávající vzduchové mezery v podlaze na koncentraci radonu v ozdraveném domě. Podle rychlosti poklesu a nárůstu koncentrace radonu po zapnutí a vypnutí ventilátoru se nastaví cyklický režim. Fotografie ukazuje regulační jednotku pro nastavení ventilátoru.