Soubor ke stažení

PRVNÍ MĚŘENÍ A PRVNÍ OZDRAVNÁ OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ ČR

PRVNÍ MĚŘENÍ

První měření radonu a gama záření v bytech na území ČR se uskutečnilo v letech 1978 až 1980 právě v Jáchymově. Proměření 611 domů poskytlo představu o úrovni ozáření obyvatel ve starších domech města. Ukázalo se, že koncentrace radonu převyšuje v 51 % domů v současné době platnou směrnou hodnotu 400 Bq/m³ a v 3,4 % domů je dokonce překročena mezní hodnota 4 000 Bq/m³. Situaci v Jáchymově zobrazenou v Tab. 1 můžete porovnat s výsledky reprezentativního průzkumu bytového fondu celé ČR v Tab. 2.

Koncentrace Radonu (Bq/m³) Počet objektů % z celku
do 400 301 49
400 - 1000 140 23
1000 - 2000 85 14
2000 - 4000 64 11
4000 - 12000 21 3

Tab. 1 – Distribuce koncentrace radonu ve starších domech v Jáchymově podle měření z let 1978-1980.

Koncentrace Radonu (Bq/m³) Počet objektů % z celku
< 200 1570000 88,5
200 - 400 168000 9,5
400 - 1000 32000 1,8
> 1000 3000 0,2

Tab. 2 – Distribuce koncentrace radonu v bytovém fondu ČR podle reprezentativního průzkumu z let 1993-94.

Jak vyplývá z Tab. 1 a 2, ozáření z přírodních zdrojů se ve městě Jáchymov zcela odlišuje od stavu v jiných částech ČR. Je to důsledek důlní činnosti, která byla v oblasti Jáchymova započata již v 16. století. Řada domů byla stavěna na vysoce propustných důlních výsypkách a častá jsou i přímá napojení štol na obydlí horníků. Na přelomu 19. a 20. století byly navíc jako stavební materiál používány odpady vzniklé při výrobě barev pro keramický a sklářský průmysl z místního smolince. Výsledná radiační úroveň ve většině starších domů města Jáchymov je dána kombinací radonu pronikajícího z podloží s radonem a gama zářením ze stavebního materiálu.

PRVNÍ OZDRAVNÁ OPATŘENÍ

Po objevení nebývale vysokých koncentrací radonu v bytovém fondu Jáchymova zde byla na počátku 90. let 20. století realizována první ozdravná opatření na území ČR. V té době nebyly téměř žádné zkušenosti s navrhováním a prováděním ozdravných opatření. Chyběly normy i jiné doporučující, natož závazné postupy ozdravování domů. Rovněž měřičské fi rmy měly málo zkušeností, což se projevovalo nedostatečnou přípravou vstupních podkladů pro návrh ozdravných opatření. Často se tak stalo, že mnohá opatření nesplnila svá poslání a nevedla k poklesu koncentrace radonu. V některých případech, kdy nebyly respektovány širší stavebně fyzikální souvislosti, došlo dokonce ke zhoršení vlhkostního stavu domů a ke zvýšení koncentrace radonu. Důsledkem byla ztráta důvěry obyvatel Jáchymova k ozdravování domů. Zájem o nápravná opatření postupně upadal a zhruba v roce 1997 se proces ozdravování v Jáchymově prakticky zastavil.

JE NA CO NAVÁZAT – NE VŠE BYLO ŠPATNĚ

Pozitivně je třeba ohodnotit skutečnost, že původní opatření byla téměř vždy dvoustupňová. První stupeň byl tvořen přirozeným odvětráním vzduchové vrstvy v podlaze (Obr. 1) nebo drenážní vrstvy pod podlahou (Obr. 2). Druhý stupeň představovala protiradonová izolace z asfaltových pásů s hliníkovou vložkou. Principiálně je dvoustupňová ochrana správnou volbou, protože protiradonovou izolaci nelze nikdy ve stávající stavbě provést celistvě (např. chybí pod stěnami a novou izolaci v podlaze nelze natrvalo těsně napojit na stěny). Později bylo ale díky výzkumu zjištěno, že přirozený odvod vzduchu z podlahových nebo drenážních vrstev prostřednictvím průduchů v obvodových stěnách (Obr. 3) je málo účinný. Také nucená ventilace vnitřního vzduchu se příliš neosvědčila, protože ji většinou majitelé domů z důvodu vyšší energetické náročnosti vypnuli.


Obr. 1 – Vzduchová vrstva v podlaze tvořená vlnitými deskami a odvětraná průduchy v obvodových stěnách.


Obr. 2 – Dříve často používaná varianta odvětrání podloží pod podlahou prostřednictvím drenážního potrubí uloženého do vrstvy štěrku. Větrá se průduchy v obvodových stěnách.


Obr. 3 – U mnoha starších domů v Jáchymově můžete v soklové partii spatřit průduchy, které měly odvádět vzduch z podloží pod domem nebo ze vzduchových mezer v podlahách. Bohužel ve většině případů nefungují podle představ a majitelé je v zimním období ucpávají, aby jim nepromrzaly podlahy.