Soubor ke stažení

MĚŘENÍ RADONU

CO JE MĚŘENÍ RADONU?

Měření radonu spočívá ve stanovení objemové aktivity neboli koncentrace radonu ve vzduchu, buď přímo v podloží, nebo uvnitř domu.

KDO MŮŽE MĚŘENÍ PROVÁDĚT?

Měření radonu je činnost podléhající povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Každý, kdo chce měření vykonávat, musí toto povolení vlastnit. Měření musí být prováděno podle schválených metodik a přístroji splňujícími metrologické požadavky.

KDY MUSÍM PROVÁDĚT MĚŘENÍ RADONU NA STAVEBNÍM POZEMKU?

Pokud se chystáte stavět rodinný dům či jinou budovu, kde budou pobytové a obytné místnosti, plyne z Atomového zákona povinnost nechat si stanovit ještě před zahájením stavby tzv. Radonový index stavebního pozemku. Stavebnímu úřadu se pak k ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení předloží protokol o jeho stanovení. Radonový index stavebního pozemku se zjišťuje přímo na stavební parcele podle přesně stanoveného postupu, při němž se určuje koncentrace radonu v podloží a propustnost podloží pro plyny (Obr. 1).


Obr. 1 – Schematické znázornění stanovení koncentrace radonu v půdním vzduchu. Do hloubky 80 cm se zatluče dutá tyč s hrotem. Tyč se mírně povytáhne a ze vzniklého prostoru se nasaje půdní vzduch s radonem, který se převede do měřicího přístroje. Po vytažení tyče zůstává hrot v zemi, odtud „Metoda ztraceného hrotu“. Počet takových odběrných bodů na pozemku je minimálně 15.

MĚŘENÍ RADONU V INTERIÉRU

Radon se měří především v obytných místnostech, jako je kuchyně, ložnice, obývací pokoj, nejlépe v době běžného užívání. Minimální délka měření je jeden týden, ale skutečnost lépe vystihuje měření roční. Změny v koncentraci radonu v průběhu roku jsou totiž velké. Podle délky měření se volí i typ detektoru radonu. Pro týdenní až měsíční měření se používají elektretové detektory, delší měření jsou prováděna pomocí stopových detektorů RamaRn (Obr. 2). Výsledkem obou postupů je stanovení průměrné koncentrace radonu za celý měřicí interval. Pokud chceme znát detailněji průběh koncentrace radonu v objektu, používají se kontinuální monitory radonu, které zaznamenávají koncentraci radonu s daným časovým krokem, zpravidla 30 nebo 60 minut (Obr. 3).

MÁM NOVÝ DŮM. MÁM SI NECHAT ZMĚŘIT RADON?

V každém dostavěném domě se ještě před zahájením jeho užívání doporučuje provést minimálně týdenní měření radonu. Při koncentracích převyšujících směrnou hodnotu 200 Bq/m³ se může jednat o nekvalitně provedené izolatérské práce, a proto je vhodné situaci řešit s dodavatelem stavby v rámci reklamačního řízení.


Obr. 2 – Elektretové detektory (a) a vyhodnocovací zařízení (b) se používají na stanovení průměrné koncentrace radonu, nejčastěji za období jednoho týdne. Detektory RamaRn (c) slouží ke stanovení průměrné koncentrace radonu za období dvou měsíců až jednoho roku.


Obr. 3a, b – Kontinuální monitor umožňuje měření časového průběhu koncentrace radonu. Na grafu je ukázka průběhu koncentrace radonu v domě. Koncentrace radonu narůstá vždy přes noc, kdy se v místnosti nevětrá. Ráno po vyvětrání koncentrace radonu prudce poklesla. Dlouhý nárůst uprostřed je důsledkem víkendu, kdy majitel odjel na chatu a dům zůstal uzavřený.

KDY MĚŘIT RADON VE STÁVAJÍCÍ STAVBĚ?

Měření radonu lze doporučit v případě, že je Váš dům postaven v oblasti, kde je vyšší pravděpodobnost pronikání radonu z podloží. Měření dále objednejte vždy, plánujete-li zateplení domu, výměnu oken za nová nebo výměnu podlah spočívajících na terénu. Je-li naměřena koncentrace radonu vyšší než 400 Bq/m³, doporučujeme stavební úpravy konzultovat s odborníkem na protiradonová opatření. Koncentrace radonu se totiž může v důsledku rekonstrukce až několikanásobně zvýšit.

HLEDÁNÍ ZDROJŮ RADONU – RADONOVÁ DIAGNOSTIKA

Pokud jsou v objektu naměřeny vysoké koncentrace radonu, je důležité stanovit jeho zdroj. Typ zdroje ovlivňuje způsob ozdravení objektu. V případě, že je zdrojem radonu podloží, naměří se vysoké koncentrace radonu ve vzorcích vzduchu odebraných z prasklin v podlaze v kontaktu s podložím nebo z netěsností u prostupů inženýrských sítí. Pokud je zdrojem stavební materiál, obvykle se to pozná pomocí měření úrovně záření gama. Je-li zdrojem radonu voda, projeví se to zvýšenými koncentracemi radonu v koupelně a v kuchyni v průběhu a krátce po mytí či sprchování.
Účinným diagnostickým nástrojem sledujícím těsnost objektu je metoda, kdy se v místnosti cíleně vytvoří podtlak a sleduje se změna koncentrace radonu. Tato metoda se nazývá metoda Blower door. Do dveřního otvoru se vloží speciální rám vyplněný neprodyšnou fólií, na kterou se připojí ventilátor odsávající vzduch. Pokud v místnosti vzroste koncentrace radonu, je jeho zdrojem podloží.