Soubor ke stažení

ZDROJE RADONU V DOMĚ

PODLOŽÍ – NEJZÁVAŽNĚJŠÍ A NEJČASTĚJŠÍ ZDROJ RADONU
Ve většině případů bývá hlavním a nejzávažnějším zdrojem radonu v budovách horninové podloží. Radon je totiž součástí půdních plynů vyplňujících póry zemin a jeho koncentrace v podloží se běžně pohybuje v rozmezí 10 000 až

100 000 Bq/m³. Z podloží je radon netěsnostmi ve spodní stavbě aktivně nasáván do domu. Děje se tak v důsledku podtlaku, který je v nejnižších podlažích vyvolán komínovým efektem a účinkem větru (Obr. 1). Pro radon jsou zcela prodyšné prkenné podlahy na škvárovém podsypu nebo popraskané a drolící se betony. Radon může pronikat i na první pohled kvalitní betonovou konstrukcí opatřenou hydroizolací, do domu se dostává trhlinami, netěsnostmi kolem prostupů inženýrských sítí, nedostatečně utěsněnými šachtami, vsakovacími jímkami atd. (Obr. 2). Častým zdrojem radonu v jáchymovských domech je i přímé napojení staveb na důlní díla či sklepy vytesané do skály.


Obr. 1 – Účinek větru a komínový efekt, vyvolaný rozdílem teplot mezi interiérem a exteriérem, vytváří při podlaze nejnižšího podlaží podtlak. Vzduch z podloží se nasává do domu, horní částí naopak odchází.

 
STAVEBNÍ MATERIÁLY
Stavební materiály vyrobené z písku, štěrku, cihlářské hlíny, popílku, škváry a strusky či odpadů ze zpracování rud vždy obsahují určité množství uranu, a tedy i rádia, ze kterého vzniká radon. Zvýšený obsah rádia se projevuje vyšší koncentrací radonu i vyšší úrovní záření gama v domě. V ČR jsou známy tři případy stavebních materiálů s vyšším obsahem rádia:
• Stavební materiál nejbohatší na rádium lze objevit právě zde, v Jáchymově, kde byly od poloviny 19. století až do počátku 20. století do omítek, štuků a na zdění často používány písky vzniklé při zpracování uranových rud, protože se jednalo o snadno dostupný materiál. Obsah rádia v takových maltách místy dosahoval až 100 000 Bq/kg, což je zhruba tisíckrát více, než připouštějí dnešní mezní hodnoty.
• Od konce 60. let do roku 1986 byly v Prefě Hýskov vyráběny škvárobetonové panely a tvárnice ze škváry pocházející z elektrárny v Rynholci ve středních Čechách. Později bylo zjištěno, že škvára obsahovala vysoké koncentrace rádia

(1 000 až 4 000 Bq/kg). Rynholecký škvárobeton byl používán převážně místně pro výstavbu montovaných rodinných domků typu Start a na část panelových domů na některých sídlištích.
• V letech 1956 až 1984 byly v Poříčí u Trutnova vyráběny plynosilikátové tvárnice z elektrárenského popílku. Později se ukázalo, že hmotnostní aktivita rádia v použitém popílku dosahovala až 900 Bq/kg, protože popílek pocházel z černého uhlí ze slojí bohatých na uranovou rudu. Veškerá produkce plynosilikátových tvárnic po roce 1984 splňuje požadavky legislativních předpisů.
V současné době musí být všechny stavební materiály dodávané na náš trh z hlediska radonu a záření gama bezpečné. Za splnění této podmínky zodpovídají výrobci stavebních materiálů.

VODA

Voda dodávaná do objektů je nejméně významný zdroj, který může zvýšit koncentraci radonu jen v koupelnách a kuchyních, a to v době používání vody. Jsou-li tyto místnosti řádně větrány, je málo pravděpodobné, že by radon z vody zvýšil ozáření obyvatel domu. Veřejné zdroje vody musí být z hlediska obsahu radonu a dalších látek bezpečné. Koncentraci radonu ve vodě z vlastní studny si mohou majitelé nechat změřit. Pokud se ukáže, že studniční voda má vysoký obsah radonu, je možné vodu upravovat nebo hledat jiný zdroj.


Obr. 2 – Radon vstupuje do domu nedostatečně utěsněnými šachtami, trhlinami, netěsnostmi kolem prostupů inženýrských sítí, netěsnými prostupy stropem nad sklepem, vsakovacími jímkami, trativody atd. Pro Jáchymov je typickým zdrojem radonu i sklep vytesaný ve skále za domem, do něhož se vstupuje přímo z domu.