Soubor ke stažení

RIZIKEM PRO VAŠE PLÍCE NENÍ JEN CIGARETA, ALE I RADON

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ RADONU NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA
Radioaktivní plyn radon, který se běžně vyskytuje v přírodě, je hned po kouření druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Vdechnutý radon se v dýchacím ústrojí přeměňuje a vznikající částice alfa ozařují plicní tkáň. Důsledkem může být poškození plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rakovina vyvolaná radonem, obdobně jako v případě kouření, nevzniká okamžitě. Doba do vzniku příznaků se pohybuje v rozmezí 10 až 30 let. Zatímco o škodlivosti kouření kuřák ví a zdravotní riziko spojené s kouřením přijímá, mnoho lidí nemá ani tušení, že jsou vystaveni působení radonu, neboť ho nelze vnímat lidskými smysly.


Obr. 1 – Plíce člověka, který vdechuje radon, a člověka, který kouří. Zatímco v plicích kuřáka se ukládá dehet, plíce člověka vystaveného radonu jsou bombardovány alfa částicemi. Oba faktory často působí společně.

CO JE TO RADON A JAK SE NA NĚJ PŘIŠLO
Radon vzniká postupnou radioaktivní přeměnou uranu (238U), který se běžně vyskytuje v přírodě. Přímým předchůdcem radonu je rádium (226Ra) (viz Obr. 2). Oba prvky, uran i rádium, mají přímý vztah k Jáchymovu. Díky dodávkám odpadního materiálu z výroby uranových barev pro sklářský a keramický průmysl z Jáchymova objevila Marie Curie Sklodowská v roce 1898 radioaktivní prvky rádium a polonium. Radon byl objeven o dva roky později v roce 1900 Friedrichem Ernstem Dornem při zkoumání radioaktivní přeměny rádia a byl pojmenován jako radiová emanace. Současné označení radon se používá od roku 1923. Zhruba ve stejné době se objevily studie spojující radon s tzv. hornickou nemocí dýchacích cest (Schneebergskou nemocí), o které podal zprávu již v 16. století Georg Agricola, který byl městským lékařem v Jáchymově. Pokusy o vysvětlení vzniku rakoviny plic inhalací samotného radonu byly však dlouho neúspěšné. Až v 50. letech minulého století byla vyslovena hypotéza, že příčinou rakoviny plic by mohly být produkty přeměny radonu. V roce 1972 byla tato hypotéza potvrzena studií z prostředí uranových horníků v Československu.


Obr. 2 – Schematické znázornění přeměnové řady uranu. Z každého atomu radonu a polonia je vyzářena jedna alfa částice. Na obrázku jsou barevně vyznačeny radon a produkty jeho přeměny. Tečky znázorňují místo, kde byly některé prvky pro zjednodušení vynechány.

DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI RADONU NECHYBÍ
Vliv radonu na lidské zdraví byl prokázán studiemi z oblastí, kde koncentrace radonu v domech převyšuje obvyklý průměr, jak v ČR, tak i v zahraničí. Srovnáním počtu úmrtí s celostátními statistikami se zjistilo, že v těchto oblastech umírá na rakovinu plic více lidí, než odpovídá celostátnímu průměru, a že riziko souvisí s koncentrací radonu v domech. Již 13 evropských studií potvrdilo, že riziko vzniku rakoviny plic od radonu roste přibližně o 15 % na každých 100 Bq/m³ (Obr. 3).


Obr. 3 – Přímka ukazuje kolikrát vzroste riziko onemocnění rakovinou plic v závislosti na koncentraci radonu (podle Darby et al, 2005).

PROSPĚŠNÉ ÚČINKY RADONU – RADONOVÉ LÁZNĚ

Dlouhodobé vdechování radonu může vést až k rakovině plic. Naopak radon rozpuštěný ve vodě může i léčit. Této skutečnosti využívají místní (Jáchymovské) lázně, jejichž historie spadá až do roku 1906, kdy se v Jáchymově objevili první lázeňští hosté. Radonové lázně, tedy pravidelné koupele ve vodě s vysokým obsahem rozpuštěného radonu, se předepisují při léčbě chronických onemocnění pohybového aparátu. Kúra zpravidla trvá 3 týdny, během nichž je pacient podroben zhruba 18ti koupelím v radonové vodě. Princip léčebných účinků není zatím zcela objasněn, ale pozitivní výsledky, mezi které patří zlepšení prokrvení postižené oblasti a zmírnění bolesti, jsou nezpochybnitelné.